Πολιτική Ποιότητας

Η πολιτική της επιχείρησης μας έχει ως πρωταρχικό στόχο τη διοχέτευση στην αγορά προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.

Στόχοι μας είναι:

  • Το σύνολο των προϊόντων μας, να ανταποκρίνεται στις υψηλότερες απαιτήσεις των πελατών μας αναφορικά με την ποιότητα, ευκολία στη χρήση με γνώμονα την ασφάλεια και το σεβασμό.
  • Η μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη, έγκαιρα με ακρίβεια και συνέπεια αλλά και με το μικρότερο δυνατό κόστος (value for money).
  • Η συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στην αγορά.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η επιχείρηση «Σέρτον ΕΠΕ»:

  • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕN ISO 9001:2008, το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης που επηρεάζουν την ποιότητα των παραγομένων από αυτήν προϊόντων αλλά και των παρεχόμεων υπηρεσιών της.
  • Έχει εκπαιδευμένο προσωπικό ώστε να ανταποκρίνεται στις αυστηρότερες απαιτήσεις και προδιαγραφές.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων:

  • Παρέχει επαρκείς πόρους για την διαχείριση της ποιότητας: τεχνογνωσία, κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό.
  • Καθιερώνει στόχους ποιότητας, η υλοποίηση των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα γίνονται συστηματικές μετρήσεις και αξιολογούνται οι κρίσιμες παράμετροι και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται, η ποιότητα των προϊόντων, η ασφάλεια του προσωπικού και η καταλληλότητα των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.
  • Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί δέσμευση της Διοίκησης αυτής και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σ’ αυτήν.

Όλα τα προϊόντα της εταιρείας Σέρτον ΕΠΕ κατασκευάζονται με τα πλέον ασφαλέστερα υλικά και η κάθε συσκευή και τα εξαρτήματά της, ανακυκλώνονται στο τέλος της ζωής τους.

Loading...