Κώδικας Αρχών

Ο Κώδικας Αρχών της Εταιρείας γα τη Βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και για την υγιή της λειτουργία ορίζουν:

 • Σεβασμό και αμοιβαίο όφελος (win - win) για όλα τα συνεργαζόμενα μέρη.
 • Προσφορά ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Δημιουργία προστιθέμενης αξίας, επιμένοντας στην παραγωγή στη χώρα μας αλλά και στην Ελληνική γνώση και δύναμη.
 • Σεβασμό στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και την ένταξή τους στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων σε κάθε επίπεδο.
 • Προώθηση και υιοθέτηση περιβαλλοντικά ορθών και επιστημονικά θεμελιωμένων μεθόδων σχεδιασμού των δραστηριοτήτων. (efficiency)
 • Προσανατολισμό προς την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών με θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 • Προώθηση της εφαρμογής διαδικασιών παραγωγής, που δίνουν έμφαση στην ανακύκλωση, στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην ορθή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων.
 • Εκπαίδευση και κατάλληλη κατάρτιση του ανθρωπίνου δυναμικού της και επένδυση σε φυσικούς, τεχνολογικούς και οικονομικούς πόρους, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη για όλα τα μέρη/
 • Προώθηση τη συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεών της στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Παροχή ορθής πληροφόρησης στις Αρχές και την κοινωνία για τις δραστηριότητές της και η επιδίωξη ειλικρινούς διαλόγου με όσους επηρεάζονται από αυτή.
 • Συμβολή στην κοινωνική, πολιτιστική και γενικότερη οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται.
 • Εκπλήρωση με συνέπεια των θεσμοθετημένων υποχρεώσεών της, με πνεύμα διαφάνειας και επιχειρηματικής ηθικής.
Loading...