Πιστοποίηση ISO 9001:2008

Το σύστημα Ποιότητας είναι εξαιρετικά ευέλικτο, ώστε να επιδέχεται διαρκείς βελτιώσεις στο σύνολο των διεργασιών που εφαρμόζονται. Επί πλέον μέσω συγκεκριμένων δράσεων ανασκοπούνται τα αποτελέσματα λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας, αναθεωρούνται οι στόχοι ή ορίζονται νέοι και παρακολουθείται η υλοποίηση αυτών εντός των καθορισμένων χρονικών περιθωρίων που έχουν τεθεί από τον Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης.

Αντικειμενικός Σκοπός της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην επιχείρηση όπως περιγράφονται στην Πολιτική Ποιότητας που εφαρμόζει είναι:
  • η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και η διασφάλιση της συνεχούς παραγωγής προϊόντων υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.
  • η ικανοποίηση των πελατών της επιχείρηση.
  • η βελτίωση της οργανωτικής δομής της επιχείρησης.
  • η μείωση του κόστους παραγωγής μέσω διαδικασιών που αφενός περιορίζουν τα σφάλματα και τις αστοχίες και ελαχιστοποιούν την απώλεια παραγωγικού χρόνου (lost time) κατά την παραγωγική διαδικασία (π.χ. πρόγραμμα τακτικής συντήρησης του παραγωγικού εξοπλισμού και του εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου).
  • η βελτίωση της οργάνωσης και των ελέγχων σε θέματα παραγωγής και αποθήκευσης με σκοπό την ελαχιστοποίηση των μη συμμορφούμενων προϊόντων στις προκαθορισμένες ποιοτικές προδιαγραφές.
Loading...